Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD
Sportovní klub LIFE PRO GYM KARLOVY VARYTento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem sportovního klubu Life Pro Gym (dále jen „Sportovní klub“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Sportovního klubu.

Provozovatel:
Life Professional, s.r.o., se sídlem Vodárenská 756/10, 360 01  Karlovy Vary, IČ: 04055705, DIČ: CZO4055704. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31137. Není plátcem DPH. 

Adresa provozovny:
Life Pro Gym, Železniční 855/2 (první poschodí vpravo), 360 05  Karlovy Vary, www.lifepro.cz

Provozní doba dle rezervací na www.lifepro.cz:
Pondělí - čtvrtek 8 - 10 hod. a 14:30 - 21 hod.
Pátek 8 - 10 h.
Zařízení nebude v provozu v době noční tzn. od 22:00 hod do 6:00 hod 
Zodpovědná osoba: Jana Puchýřová

Provozní podmínky:

I.  SOUHLAS S PODMÍNKAMI
Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Sportovního klubu svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II. PROVOZ SPORTOVNÍHO KLUBU, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ
Sportovní klub je určen k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.
Sportovní klub je otevřen ve všední dny včetně většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách Sportovního klubu /www.lifepro.cz/ a vývěskami v prostorách Sportovního klubu.

Vstup do prostor Sportovního klubu je možný nejpozději hodinu před koncem provozní doby. Prostory Sportovního klubu je třeba opustit nejpozději do 15 minut po skončení poslední lekce.
Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Sportovního klubu a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován v prostorách Sportovního klubu a na internetových stránkách /www.lifepro.cz/.

Provozovatel pořádá ve Sportovním klubu cvičební lekce pod vedením školených instruktorů. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách Sportovního klubu /www.lifepro.cz/ a na vývěsce v prostoru Sportovního klubu. V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel v takovém případě návštěvníkům refunduje.

Jednorázové vstupné hradí klient ihned při vstupu platbou v hotovosti na recepci Sportovního klubu.  Permanentky je možné uhradit jak v hotovosti tak bankovním převodem ve prospěch účtu provozovatele u Fio banky číslo 2000793409/2010. Jako variabilní číslo je nutné uvést číslo permanentky. Každý klient s permanentkou je povinen při vstupu do Sportovního klubu načíst čárový kód ze své permanentky čtečkou čárových kódů k tomu určené a umístěné v prostorách recepce.

Pro vstup na cvičební lekce se návštěvník musí předem objednat. K tomu může využít buď on-line rezervační systém na internetových stránkách Sportovního klubu /www.lifepro.cz/ nebo kontaktovat přímo pracovníka recepce. Provedenou rezervaci lze zrušit nejméně 1 hodin před začátkem příslušné cvičební lekce.

Registrací v on-line rezervačním systému Sportovního klubu uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Sportovního klubu využívajících on-line rezervační systém. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému Sportovního klubu uděluje návštěvník Poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb Sportovního klubu elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Návštěvník take souhlasí se zveřejněním zvukových a obrazových záznamů, které mohou být pořizovány během návštěvy Sportoního klubu, na sociálních sítích, na internetových stránkách či v tištěné podobě a to i za účelem propagace. Stejně tak souhlasí i s jejich archivací. Souhlas s výše uvedenými body může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu Sportovního klubu nebo předaného osobně pracovníkovi recepce Sportovního klubu.

III.    PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE SPORTOVNÍM KLUBU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE
Při využívání služeb Sportovního klubu jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.

Vstup do Sportovního klubu je povolen pouze v čisté obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení každý z návštěvníků povinen používat ručník.

Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do botníku a do šatny. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) lze předat pracovníkovi recepce.

Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.

Návštěvníci užívají veškeré zařízení Sportovního klubu na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení  jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení Sportovního klubu nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Sportovního klubu či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha Sportovního klubu. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.

Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví  ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Sportovního klubu. Přemisťování cvičebního nářadí, stojanů a ostatního vybavení Sportovního klubu není dovoleno.

Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Sportovního klubu, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Sportovního klubu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

V prostorách Sportovního klubu platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách recepce Sportovního klubu. Ve sportovních částech Sportovního klubu je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor Sportovního klubu zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

Do všech prostor Sportovního klubu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Sportovního klubu. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Sportovní klub opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Sportovního klubu bez náhrady vyvedeny.

Děti mladší 15 let se smí pohybovat v prostorách Sportovního klubu pouze ve vyhrazených hodinách /cvičebních lekcích pro děti/. V ostatních případech pouze po předchozím souhlasu personálu a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.

V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor Sportovního klubu, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné doprovázející dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 15 let ve Sportovním klubu zodpovědný tento doprovod.

Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.  

Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo, otřít pot a místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekcí s virucidním účinkem. Desinfekční přípravky jsou k dispozici přímo v prostoru na cvičení nebo na vyžádání u pracovníka recepce. O používání desinfekčních prostředků je veden deník ve kterém se uvede jeho střídání tak, aby došlo k  zabránění vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku dlouhodobě používanému, přípravky se střídají min.1 x měsíčně s různými aktivními látkami.

Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen odnést si veškeré své věci. Zapomenuté osobní věci budou skladovány pracovníkem recepce po dobu 14 dnů. Po této době budou likvidovány.

Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát denně navlhko, úklid s použitím virucidních desinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Úklid a údržba hygienických zařízení je zajištěna správcem budovy. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 1 x denně s následnou očistou a desinfekcí. V případě instalace vzduchotechnického zařízení je zajištěna kontrola účinnosti zařízení včetně výměny filtrů alespoň 1x do roka. Malování provozovny se provádí minimálně 1 x  za 2 roky. O používání desinfekčních prostředků je veden deník ve kterém se uvede jeho střídání tak, aby došlo k  zabránění vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku dlouhodobě používanému, přípravky se střídají min.1 x měsíčně s různými aktivními látkami.

Sportovní klub je vybaven lékárničkou. Lékárnička je umístěna v prostoru recepce Sportovního klubu. Každý návštevník je povinen nosit si vlastní náplasti, obinadla atd. pro případ běžných drobných zranění, jako je poškozená kůže na dlaních a odřeniny. Tyto je povinen ihned ošetřit a plochy, které přišly do styku s těmito zraněními okamžitě desinfikovat prostředky k tomu určenými.
Tento Provozní řád je platný od 5.10.2015.

Věříme, že v našem Sportovním klubu strávíte mnoho hezkých chvil a dosáhnete svých osobních cílů.   
                                                                     
Za Life Pro Gym,

Jana Puchýřová